PUB-TERMS-CONDITIONS

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก อีฟ โรเช่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างบริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับบุคคลซึ่งลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก อีฟ โรเช่กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่ง

คำว่า "อีฟ โรเช่" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" ที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หมายถึง บริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด และคำว่า “คุณ” หรือ “สมาชิก” หรือ “สมาชิกบนเว็บไซต์” ที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หมายถึง คุณและ สมาชิกคนอื่น ๆ

โดยสมาชิกมีสิทธิรับเงินคืนจากการซื้อสินค้าในรหัสของตนเอง ผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากช่องทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอย่างอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคตที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท สามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้ทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับอีฟ โรเช่ โซเชียล ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะได้รับสิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทอีฟ โรเช่

2. การเป็นสมาชิก

บุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ทาง Line Official Account : YvesRocherMember และกดเพิ่มเพื่อนที่ @YvesRocherMember หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/xC6pbJH หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ อีฟ โรเช่ ที่ www.yves-rocher.co.th

3. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and Personal Data Protection Policy)

4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก

4.1 ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ หรือ บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
    • เอกสารรับรองความเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร
    • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารทางราชการที่ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ปกครอง/บิดา/มารดาของผู้เยาว์พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร
    • สำเนาสมุดธนาคาร หรือ เอกสารแสดงชื่อบัญชีธนาคาร ซึ่งชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร
    • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ อีเมล yrtsupport@yrnet.com หรือ Line ID : @yvesrochercare

4.2 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และได้ทำการสมัครด้วยตนเอง นอกจากนั้นในกรณีที่สมาชิกอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และมิได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายโดยประการอื่น และได้ยื่นเอกสารของผู้แทนโดยชอบธรรมของตนเพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4.1 ข้างต้น สมาชิกยืนยันว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของตนได้ทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัคร เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4.4 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับ

4.5. สมาชิกจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันกับผู้สมัครเพื่อดำเนินการรับเงินคืนจากการซื้อสินค้า หากไม่นำส่งเอกสารดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการจ่ายเงินคืนจากการซื้อสินค้าให้

5. สิทธิประโยชน์

สมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของแต่ละบุคคล รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

6. การยกเลิก

สมาชิกยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสาร หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Service ของบริษัท

7. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

7.1 สมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครเป็นสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2 สมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และการแลกรับของพรีเมียม และสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิก

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง

9. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Serviceได้ โดยการส่งข้อความมาที่อีเมล yrtsupport@yrnet.com หรือ Line ID : @yvesrochercare ภายในเวลาทำการปกติ (รายละเอียดอยู่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้)

10. ข้อสงวนสิทธิ์

การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสามารถใช้ได้เฉพาะกับบริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้า หรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น

สัญญาสมาชิก

บริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และข้าพเจ้า (“ สมาชิก”) ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

1.1 บริษัทตกลงแต่งตั้ง และ สมาชิกตกลงรับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

1.2 สมาชิกไม่มีสิทธิดังต่อไปนี้

1.2.1 รับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ จากลูกค้า

1.2.2 ออกใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐาน หรือหนังสือรับรองใด ๆ ในนามบริษัท

1.2.3 เสนอที่จะจ่ายเงิน ให้ส่วนลด หรือให้ค่าตอบแทนแก่ลูกค้า

1.2.4 ลงนามในเอกสารการซื้อขายในนามของบริษัทหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ในเอกสารการซื้อขาย หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

1.2.5 กระทำการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 โดยแสดงตัวว่าเป็น สมาชิก พนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือโดยใช้ชื่อของบริษัทในการกระทำการดังกล่าว

1.2.6 แต่งตั้งสมาชิกช่วง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. การจ่ายเงินคืนสมาชิก

บริษัทตกลงจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยนโยบายและวิธีดำเนินการ (Policies & Procedures) ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ3. หน้าที่ของสมาชิก

3.1 สมาชิกจะปฏิบัติตามนโยบายและวิธีดำเนินการ (Policies & Procedures) และข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

3.2 สมาชิกจะต้องอธิบายและชี้แจงกับลูกค้าถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคืนผลิตภัณฑ์

ข้อ 4. นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะการจ้างแรงงาน หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างบริษัท และ สมาชิกแต่อย่างใด

ข้อ 5.การสิ้นสุดของสัญญา

สมาชิกสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน และบริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยให้มีผลทันทีได้ โดยการแจ้งสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 6. เงื่อนไขอื่น ๆ

6.1 การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือการละเว้นการใช้สิทธิใดที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้สละสิทธิประโยชน์นั้นต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย และไม่กระทบถึงการใช้สิทธิในลักษณะดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

6.2 การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใดไปยังคู่สัญญาตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในใบสมัครสมาชิกให้ถือว่าส่งโดยชอบ และคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ทราบแล้วนับตั้งแต่วันที่บอกกล่าวทวงถามเอกสารนั้น ๆ

6.3 บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญารวมถึงรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกก่อน

6.4 สมาชิกไม่อาจโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้

6.5 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้า

 

ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Service

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 -20.00

Line Official Account (Line ID : @YvesRocherMember) เวลา 10.00 - 20.00 ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์

Line care (Line ID : @yvesrochercare) เวลา 10.00 - 20.00 ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์

โทร: 02-021-5556 เวลา 10.00 - 20.00 ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์

อีเมล: yrtsupport@yrnet.com