ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

0

เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อสินค้า


ส่วนที่ 1 บททั่วไป

            เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ทั่วไประหว่าง บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด โดยต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ซื้อสินค้าเพื่อการใช้ส่วนตัวหรือใช้ภายในครอบครัว        ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการซื้อขายจากร้านค้าเท่านั้น

ส่วนที่ 2 คำนิยามทั่วไป

“สินค้า”                   หมายถึง                 ผลิตภัณฑ์แบรนด์อีฟ โรเช ที่จำหน่ายในร้านค้า

“ซื้อสินค้า”              หมายถึง                 การซื้อสินค้า ณ จุดจำหน่ายในร้านค้า

“ร้านค้า”                 หมายถึง                 สาขาของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอีฟ โรเช

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขราคาและการชำระเงิน

            2.1 ราคาสินค้าที่ขาย ณ จุดจำหน่ายในร้านค้า คือ ราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ก่อนหักส่วนลดใดๆ (ถ้ามี)

            2.2 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บิวตี้คอยน์ หรือ คูปองส่วนลดต่างๆ ลูกค้าจะต้องสอบถาม/แจ้งและแสดงคูปองหรือสิทธิส่วนลดต่างๆ ให้พนักงานทราบก่อนการซื้อสินค้าทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้แจ้งล่วงหน้าและพนักงานได้คำนวณยอดสั่งซื้อสุทธิเรียบร้อยแล้ว บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธการใช้บิวตี้คอยน์ หรือ คูปองส่วนลดต่างๆ ในรายการสั่งซื้อดังกล่าว

            2.3 ลูกค้าสามารถชำระราคาสินค้าเป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนผ่าน Quick Response Code (QR Code) และช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

            2.4 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและจะต้องขอในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าเท่านั้น

ส่วนที่ 3 การรับประกัน

            บริษัทรับรองว่าสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้า เป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ผลิต หรือ นำเข้า และ/โฆษณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นสินค้าของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพตามที่ระบุไว้

ส่วนที่ 4 การเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

            บริษัทรับรองสิทธิของผู้บริโภคอันพึงมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า หรือ สินค้ามีความบกพร่อง สามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ภายในระยะเวลาการประกัน 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าในใบเสร็จ โดยวิธีการและเงื่อนไขสามารถศึกษาได้จากนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

สำหรับสินค้าประเภท Clearance บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

            ข้อเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสินค้าหรือรายการสินค้าแถมของบริษัทอาจแตกต่างกันในแต่ละช่วง และมีกำหนดระยะเวลาตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น

แม้บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าแถมไว้ให้เพียงพอแล้ว แต่สินค้าแถมบางรายการอาจหมดชั่วคราว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการซื้อสินค้า ในการนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าแถมในกรณีที่ได้แจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนแล้วซึ่งจะมีมูลค่าราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าแถมที่กำหนด

ส่วนที่ 6 การยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            6.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการสั่งซื้อขายสินค้า และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับลูกค้า และ ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือ บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลภายนอก

            6.2 ผู้ซื้อสามารถสอบถามและศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด ได้จากหนังสือแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลง

            ในกรณีบริษัทมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ บริษัทจะประกาศในเว็บไซด์นี้ ดังนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 8 ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเว่อร์ ห้องเลขที่ 1-3 ชั้นที่ 19 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อีเมล์: yrsupport@yrnet.com หรือ LINE ID: @yvesrochercare

Produit ajouté à votre wishlist.Voir ma wishlist.